43. Bungsu Sajodo

43. Bungsu Sajodo

Source: basasunda.com
 
Kami ciptakeun keur maneh
Gaganti keur nu tiheula
Ku Kami dibere pangaweruh
 
Banda-banda alam
Ku Kami dibere cinta kasih
Pikeun nurunkeun turunan
Pok geura cicing
 
Di Tatar Eden
Pok geura solawat
Ku Kami dijodokeun
Pok hirup didieu
Hirup sauyunan