Translate

50. Pertiwi & 51. Pikeun kamakmuran

50. Pertiwi

Source: basasunda.com
 
Paturay jeung Sawarga
Na bet kurang kumaha
Kami welas asih
 
Ka aranjeun
Na bet anjeun jalir kana jangji
Joledar tina piwarang Kami
Sok am buah-buah sawarga
 
Iwal ti hiji
Bet naha anjeun teu tumut
Geura turun siah
Maraneh mo sakali-kali
Ngambeu tatar kahyangan
Maraneh bakal silih ala pati
 
Diantara turunan maneh
Maraneh bakal ngarasa kasusah
Salila cicing di Pertiwi

 
 

51. Pikeun kamakmuran

Source: basasunda.com
 
Kami dicipta
Ngalangkungan Rahmat
Diselapkeun sababaraha rijki
Pikeun Putra
Putra Langit Putra Pertiwi
Jeung Putra ti Indung Dunya
Siki-siki kahirupan
Dibawa ku kami
Pikeun kamakmuran
Nu bakal jadi pamingpin
Nu ngokolakeun kami sadaya
50. Pertiwi & 51. Pikeun kamakmuran

We do not own this content and this content credits to their respective owners listed in the source link. Hopefully useful and share this app.

Design and Coded by www.idblanter.com www.blantertheme.com www.blantermedia.com (Rio Ilham Hadi) 08888905441